Investor relations/Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Sensor Alarm är noterat på Spotlight Stock Market. Det är en handelsplats och inte en reglerad marknad vilket gör att vi inte formellt omfattas av svensk kod för Bolagsstyrning. Vi följer idag tillämpliga regler i aktiebolagslagen (2005:551) samt de regler och rekommendationer som tillkommer av noteringen på Spotlight samt god sed på aktiemarknaden.

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Styrelsen

Styrelsen är det högst beslutsfattande organet efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelseledamöter utses vanligen av årsstämman för den period som avslutas vid nästkommande årsstämma. Gränserna för antal ledamöter och suppleanter som kan utses i styrelsen anges i bolagsordningen.

 

Loading...