Investor relations/Bolagsordning

Bolagsordning för Sensor Alarm AB (publ)

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Sensor Alarm Norden AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget ska sälja och marknadsföra trygghets-och säkerhetsprodukter och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

§6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter.

§8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst tre revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse

skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§10 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

§11 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelses-uppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella
revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

Loading...